Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) διοργανώνει για 14η συνεχή χρονιά τον πλέον καταξιωμένο θεσμό στην ελληνική αγορά, μέσα από μία διεθνώς αποδεκτή και αντικειμενική διαδικασία.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για κάθε κατηγορία βραβείου, πατώντας στο σύνδεσμο"Περισσότερα" ή μπορείτε να κάνετε download αρχείο σε μορφή PDF, πατώντας στο σύνδεσμο"Κατεβάστε σε PDF".

Όροι Συμμετοχής στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΙΕΠ στο τηλ. 210 6686373 (Αναστασία Γεωργοπούλου – Συντονιστής Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών & Operations Executive ΕΙΕΠ), e-mail anastasia.georgopoulou@customerservice.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων:

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, 9:00 π.μ.

9. Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο
     Βest Outsourcing Partnership

Περιγραφή Βραβείου

Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αυτή η κατηγορία αφορά επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ οργανισμών και εξωτερικών συνεργατών στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών. Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να αποδείξουν πώς μέσα από αυτή τη συνεργασία έχει επωφεληθεί τόσο ο οργανισμός, όσο και ο εξωτερικός συνεργάτης, αλλά έχει βελτιωθεί και η ποιότητα στην εμπειρία του πελάτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΑΔΑΣ

Το κείμενο αυτό δε βαθμολογείται και μπορεί να δημοσιευτεί.
Παρακαλώ περιγράψτε συνοπτικά το Προφίλ της Ομάδας, ακολουθώντας τη δομή που περιγράφεται παρακάτω.

Σύντομη επισκόπηση της Εξέλιξης της Συνεργασίας

 • Ποια είναι η μέχρι τώρα διαδρομή της συνεργασίας;
 • Κομβικά σημεία στην εξέλιξη της συνεργασίας.

Σκοπός και Καθήκοντα Ομάδων

 • Ποιος είναι ο σκοπός της συνεργασίας;
 • Ποια είναι τα κύρια καθήκοντά της κάθε ομάδας (Ομάδα Οργανισμού και Ομάδα Εξωτερικού Συνεργάτη);

Μέλη της Ομάδας

 • Πόσα είναι τα μέλη των δύο Ομάδων;
 • Ποια τμήματα/ θέσεις υπευθύνων από τον Οργανισμό και τον Εξωτερικό Συνεργάτη συμμετέχουν στη συνεργασία;

Ιδιαιτερότητα της Ομάδας

 • Τι κάνει αυτή τη συνεργασία να ξεχωρίζει;


(Σύνολο περιγραφής: έως 350 λέξεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλώ τεκμηριώστε αναλυτικά την υποψηφιότητα, ακολουθώντας τη δομή που περιγράφεται παρακάτω.

2α: Παρουσίαση

(Α) Γνώσεις, Ικανότητες, Ρόλοι και Δραστηριότητες (έως 400 λέξεις)

 • Ποιες είναι οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των Ομάδων (Ομάδα Οργανισμού και Ομάδα Εξωτερικού Συνεργάτη) όσον αφορά στην Εξυπηρέτηση Πελατών;
 • Ποιοι είναι οι κύριοι ρόλοι των μελών των δύο Ομάδων;
 • Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες των δύο Ομάδων;
 • Πώς επιλέγονται και αξιολογούνται τα μέλη των δύο Ομάδων;

(Β) Δημιουργία Γνώσης, Μάθηση, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (έως 400 λέξεις) 

 • Πώς επικοινωνούν οι δύο Ομάδες;
 • Πώς η κάθε Ομάδα εκπαιδεύεται και αναπτύσσεται;
 • Πώς η νέα γνώση που προκύπτει στη μία Ομάδα μεταφέρεται στην άλλη Ομάδα;
 • Ποιες είναι οι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που καλλιεργούνται μέσω της συνεργασίας αυτής;

(Γ) Φιλοσοφία, Καινοτομία και Εξυπηρέτηση Πελάτη (έως 400 λέξεις)

 • Ποια είναι η φιλοσοφία της Ομάδας του Οργανισμού για την Εξυπηρέτηση Πελάτη και πώς συνδέεται με τη φιλοσοφία της Ομάδας του Εξωτερικού Συνεργάτη;
 • Ποιες καινοτομίες εισάγει η συνεργασία αυτή για τη βελτίωση της Εξυπηρέτησης Πελατών;
 • Ποιες νέες εμπειρίες δημιουργεί η συνεργασία αυτή για τον πελάτη;

 

2β: Αποτίμηση
(Δ) Υπηρεσία (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της συνεργασίας αυτής στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και της εμπειρίας του πελάτη;

(Ε) Ωφέλεια – Λειτουργία (Οργανισμού) (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της συνεργασίας αυτής στην ωφέλεια του οργανισμού (π.χ. συνεισφορά στην κερδοφορία, τα οικονομικά μεγέθη, ή άλλους στρατηγικούς στόχους, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Οργανισμού);

(ΣΤ) Ωφέλεια – Λειτουργία (Εξωτερικού συνεργάτη) (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της συνεργασίας αυτής στην ωφέλεια του εξωτερικού συνεργάτη (π.χ. συνεισφορά στην κερδοφορία, τα οικονομικά μεγέθη, ή άλλους στρατηγικούς στόχους, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Οργανισμού);

(Ζ) Ανάπτυξη (Οργανισμού) (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της συνεργασίας αυτής στην αειφόρο ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του οργανισμού;

(Η) Ανάπτυξη (Εξωτερικού συνεργάτη) (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της συνεργασίας αυτής στην αειφόρο ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού συνεργάτη;

(Θ) Κοινωνία (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της συνεργασίας αυτής στην κοινωνία συνολικά;