Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) διοργανώνει για 14η συνεχή χρονιά τον πλέον καταξιωμένο θεσμό στην ελληνική αγορά, μέσα από μία διεθνώς αποδεκτή και αντικειμενική διαδικασία.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για κάθε κατηγορία βραβείου, πατώντας στο σύνδεσμο"Περισσότερα" ή μπορείτε να κάνετε download αρχείο σε μορφή PDF, πατώντας στο σύνδεσμο"Κατεβάστε σε PDF".

Όροι Συμμετοχής στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΙΕΠ στο τηλ. 210 6686373 (Αναστασία Γεωργοπούλου – Συντονιστής Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών & Operations Executive ΕΙΕΠ), e-mail anastasia.georgopoulou@customerservice.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων:

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, 9:00 π.μ.

1. Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη
    Best Customer Service Training

Περιγραφή Βραβείου


Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και
τη συμπεριφορά των εργαζομένων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του
(εσωτερικού ή/και εξωτερικού) πελάτη.

Αντικείμενο βράβευσης: Δράση ή πρόγραμμα

Συστηματικό, οργανωμένο και χρονικά οριοθετημένο πρόγραμμα αγωγής και μάθησης που
προγραμματίζεται από τον οργανισμό και υλοποιείται από έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς
φορείς. Π.χ. συμμετοχή του οργανισμού σε προγράμματα κατάρτισης μέσω επαγγελματικών
συνδέσμων και επιμελητηρίων.


ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Το κείμενο αυτό δε βαθμολογείται και μπορεί να δημοσιευτεί.
Παρακαλώ παραθέστε μία σύντομη περίληψη της υποψηφιότητας, ακολουθώντας την ενδεικτική
δομή που περιγράφεται στα επόμενα.

Σκοπός
Ποια ήταν η αιτία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης ή του προγράμματος;

Περιγραφή
Ποιοι ήταν οι στόχοι και πώς επιτεύχθηκαν;

Συνεισφορά
Ποια ήταν τα άμεσα αποτελέσματα από την υλοποίηση της δράσης ή του προγράμματος;
Ποια ήταν η συνεισφορά της δράσης ή του προγράμματος:

 • στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και της εμπειρίας του πελάτη;
 • στην κερδοφορία του οργανισμού;
 • στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού;
 • στην αειφόρο ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του οργανισμού;
 • στην κοινωνία συνολικά;

Αξία
Γιατί πρέπει να βραβευτεί αυτή η συγκεκριμένη υποψηφιότητα;


(Σύνολο περιγραφής: έως 350 λέξεις)


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Παρακαλώ τεκμηριώστε αναλυτικά την υποψηφιότητα, ακολουθώντας τη δομή που περιγράφεται
παρακάτω.


2α: Παρουσίαση
(Α) Στόχοι (έως 400 λέξεις)
Αποτύπωση και περιγραφή:
(α) γνώσεων (θεωρητικών και/ή τεχνικών) που αποκτήθηκαν,
(β) δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν και
(γ) αξιών που διαμορφώθηκαν από το πρόγραμμα.


(Β) Διαδικασία (έως 400 λέξεις)
Αποτύπωση και περιγραφή:
(α) των μεθόδων εκπαίδευσης που ακολουθήθηκαν (π.χ. θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη,
ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ) και
(β) της σύνδεσής τους με τους εκπαιδευτικούς στόχους.


(Γ) Αποτελέσματα (έως 400 λέξεις)
Αποτύπωση και περιγραφή:
(α) της εφαρμογής και αξιοποίησης στην καθημερινή εργασία των εργαζομένων των γνώσεων που
απέκτησαν και των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
(β) της διάχυσης των αξιών που διαμορφώθηκαν στον οργανισμό και
(γ) της αποτίμησης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης στην εξυπηρέτηση των πελατών με
χρήση:
    (1) ποσοτικών δεικτών (π.χ. ποσοστά συμμετοχής, επιτυχίας σε εξετάσεις, στατιστικά
στοιχεία από ερωτηματολόγια αξιολόγησης) και
    (2) ποιοτικών δεδομένων (π.χ. σχόλια πελατών, συμπεράσματα από συνεντεύξεις με τους
συμμετέχοντες, μείωση ή αποτελεσματικότερη διαχείριση συγκρούσεων σε ομάδες
εργασίας).


2β: Αποτίμηση
(Δ) Υπηρεσία (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της δράσης/ του προγράμματος στη βελτίωση της ποιότητας των
  παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και της εμπειρίας του πελάτη;

(Ε) Ωφέλεια – Λειτουργία (έως 400 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της δράσης/ του προγράμματος στην ωφέλεια του οργανισμού
  (π.χ. συνεισφορά στην κερδοφορία, τα οικονομικά μεγέθη, ή άλλους στρατηγικούς
  στόχους, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Οργανισμού);

(ΣΤ) Ανάπτυξη (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της δράσης/ του προγράμματος στην αειφόρο ανάπτυξη και
  ανταγωνιστικότητα του οργανισμού;

(Ζ) Κοινωνία (έως 300 λέξεις)

 • Ποια ήταν η συνεισφορά της δράσης/ του προγράμματος στην κοινωνία συνολικά;